5 - Implementering og opplæring

Implementering av nye systemer handler om mer enn å lansere en tjeneste og gjøre den tilgjengelig. I arbeidspakke 5 – Implementering og opplæring – legges det til rette for at havnesystemene tas aktivt i bruk i de ni havnene som inngår i prosjektet, gjennom opplæring og veiledning. Det har også blitt laget dokumentasjon av løsningene, både teknisk og for brukerne.

Bilde av personer som ser ut over havn

Bilde: Oslo Havn

To prosjektsamlinger

Det har vært to prosjektsamlinger i regi av prosjektet; én i Bergen og én i Haugesund. Målsetningen med disse har vært å samles fysisk for samarbeid og dialog omkring det pågående prosjektarbeidet. Gruppearbeid hadde et spesielt fokus på begge samlingene. Brukerbehovene til havnene har vært sentralt gjennom hele utviklingsforløpet. På samlingene deltok sentrale utviklere fra Grieg Connect, som da kunne få dialog med og gode innspill fra de deltakende havnene i prosjektet.

Bide av en gruppe mennesker

Bilde fra prosjektsamlingen i Bergen.

Kommunikasjonsplan i prosjektperioden

I prosjektperioden benyttet Grieg Connect seg av Statens kartverk sin teamskanal for arbeidspakke 5 – implementering og kompetansebygging som en hovedkommunikasjonskanal. På kanalen ble det gjort tilgjengelig opptak av opplæring og lenke til Grieg Connect sin youtube-kanal med brukerveiledninger på video. Bruk av kanalen ga også havnene mulighet til å føre erfaringsutveksling seg imellom og fungerte som et sted for å samle aktuell informasjon samt veiledningsmateriell.

Opplæring og veiledning

Grieg Connect laget en opplæringsplan for havnene, som er delt i to hovedtema:

  • Del 1: Arbeidspakke 1 og 2, Havnedata og operative verktøy
  • Del 2: Arbeidspakke 3, Havnesikring – Security

Havnedata og operative verktøy

Det ble satt opp to tidspunkt til gjennomgang av funksjoner og opplæring via Teams. Havnene kunne selv velge et alternativ av to tidspunkt som superbruker skulle delta på. I tillegg ble det gjort opptak av møtene, som ble gjort tilgjengelig for havnene via Teams.

Opptak fra webinarene ble lagt ut på Kartverket sitt teams-område.

Arbeidspakker

Klikk på tittel under for mer informasjon om arbeidspakken.

1 - Havnedata

I arbeidspakke 1 utvikles kartvisningsverktøy for bruk i havna. Systemet kommuniserer direkte med...

2 - Havnesystemer / operative verktøy

Ligger til grunn for økt samhandling mellom alle parter i et fartøysanløp gjennom større åpenhet ...

3 - Havnesikring

Utvikles et system for enkel dokumentasjon for av/på havneanlegg ved ISPS havneanløp. Systemet ha...

4 - Digital infrastruktur

Danner et viktig grunnlag, som på mange måter er en forutsetning for at de øvrige arbeidspakkene ...

5 - Implementering og opplæring

Implementering av nye systemer handler om mer enn å lansere en tjeneste og gjøre den tilgjengelig...