2 - Havnesystemer / operative verktøy

Ligger til grunn for økt samhandling mellom alle parter i et fartøysanløp gjennom større åpenhet i havnas egne havnesystem. Det skal også gi mer effektiv planlegging fra havnas side gjennom nye støttefunksjoner.

Bilde av stor båt-kran

Bilde: Trygve Emil Tønnesen.

Mål med arbeidspakken

I utviklingspakken “Administrative verktøy for planlegging oggjennomføring” har en som mål å forenkle og støtteopp om intern planlegging og gjennomføring i havna. Fokuset vil være på å utvikle relevante visninger slik som kalender, oppgavetavle og dashbord som gir en fullverdig oversikt over det som skjer i havna. Det kan gis tilgang til visningene til tredjepart, for å på en effektiv måte dele planen mellom ulike aktører.

Bestilling – utvikling av funksjonalitet

 1. Havneportal - Vindu inn mot havna for eksterne brukere. Bestillinger (kai, tjenester), anløpsinnsikt, anløpslister, kartvisning og aktiviteter.
 2. Administrative verktøy for planlegging og gjennomføring - Intern planlegging og gjennomføring i havna. Relevante visninger slik som kalender, oppgavetavle og kontrollpanel (dashboards) som gir en fullverdig oversikt over det som skjer i havna.
 3. Operativ innmelding - Oppgavesporing for operativt personell i felt, slik som vannlevering, strøm etc. Det skal være brukergrensesnitt som legger til rette for sanntidsoppdatering av utført arbeid. En oppgave kan være strømavlesning, vannlevering, kranoperasjon etc.
 4. Fortøyningsplan - Grafisk verktøy for å lage en digital fortøyningsplan i 2D basert på objektene fra arbeidspakke 1.
 5. Visualisering av nøkkeltall og trender i havna - Visning av viktige nøkkeltall og visualisering av aktivitet i havnen. Tilgjengeliggjøring av underlagsdata via integrasjoner.
 6. Planlagt arbeid, arrangement og hendelser - Planlegging og visualisering av aktiviteter som arbeid, arrangementer og hendelser i havnen. Havnen skal kunne grafisk tegne inn område satt av til aktiviteten. Dette er gjerne aktiviteter som påvirker andre oppgaver i havnen. Eksempler: svømmestevne, regatta, varmt-arbeid, vedlikehold etc.

Hva er resultatet?

 1. Leveranser - Havneportal
  • Ekstern innlogging for agenter for anløpsdialog mot havnene.
  • Tilgjengelige funksjoner i havneportalen er ekstern anløpsliste, kart med live fartøystrafikk, ordrebestilling og anløps- /kaibestilling.
  • Mulighet til å gjøre en ny kaibestilling.
  • Mulighet til å bestille tjenester fra havna, og en struktur som i fremtida muliggjør bestilling av tjenester fra tredjepart.
  • Legge til rette for at havnene skal kunne definere selv hvilke tjenester som skal være tilgjengelig for bestilling for den enkelte havn.
  • Grensesnitt i form av taskboard og direkte på anløpet for godkjenning av havnen ved bestilte ordre.
 2. Leveranser – Administrative verktøy for planlegging og gjennomføring
  • Ny konfigurbar listekomponent som muliggjør brukerbaserte oppsett samt lagrede forhåndsinnstillinger.
  • Ny oppgavetavle for bedre oversikt over ordre og tjenester som håndteres av havna.
  • Konfigurerbart dashbord på bruker, med utgangspunkt i det nye standard dashboardet fra AP2-5.
 3. Leveranser – Operativ innmelding
  • Nytt forbedret grensesnitt i Port Og som er det mobile grensesnittet i Port.
  • Mulighet for å opprette arbeidsgrupper der brukerne kan legges til (en til flere). Arbeidsgruppene kan deretter bli tildelt Norsk digital havneinfrastruktur 11 oppgaver de skal utføre. I den mobile løsningen vises personens tildelte oppgaver direkte på startsiden.
 4. Leveranser – Fortøyningsplan
  • Tidslinjevisning over havnas kaier for rask oversikt over nåværende situasjon og hva som er planlagt fremover. I visningen går det an å filtrere frem ledige tidspunkter og se ulike kaisegment.
  • Det jobbes med integrasjon mot kart.
 5. Leveranser – Visualisering av nøkkeltall og trender i havna
  • Nytt standard dashboard inneholder widgets sett ut ifra havnekapteinens og økonomiansvarlig sine behov.
  • Viktige widgets for havnekapteinen er: forventende anløp, anløp i havn i sanntid, statistikk over for eksempel og ankomster pr. kai.
  • Viktige widgets for økonomiansvarlig er: alt klart til fakturering, fakturert pr. måned, fakturert inneværende år.
  • Mulighet for den enkelte bruker å konfigurere sitt eget dashboard ut ifra et widget bibliotek hos Grieg Connect.
 6. Leveranser – Planlagte arbeid, arrangement og hendelser
  • Utviklet muligheten for at havnen skal kunne legge til egendefinerte objekttyper i tillegg til de typene som er definert i Havnedata 2.0 – standarden.
  • Egendefinerte objekttyper kan være dynamiske objekter som utleie, prosjekt, arrangement eller andre typer midlertidige objekter.
  • Egendefinerte objekttyper kan ha sitt eget dataskjema og grafisk visualisering. Her finnes det mulighet for å ha ulik grafisk visualisering basert på status, for eksempel, utleie ledig = grønt, utleid= rødt.
  • Det jobbes med implementasjon av datohåndtering i kartløsningen.

Les mer detaljer om utviklingen i arbeidspakken i sluttrapporten. Den er lagt ut under dokumenter.

Utførelse og involverte parter

Grieg Connect har stått for utviklingen i arbeidspakken. Havnene og Kartverket har vært med i en arbeidsgruppe som har fulgt utviklingsarbeidet tett og bidratt i forhold til brukerbehov og prioritering. Det ble avholdt statusmøter hver 14. dag, slik at de deltakende havnene fortløpende kunne få oppdatering på status og fremdrift i prosjektet. Det ga også havnene mulighet til å komme med innspill om behov og tilbakemeldinger til den pågående utviklingen. Havner som deltok i statusmøtene til arbeidspakke 2 var Bodø, Bergen, Båtsfjord, Karmsund Kristiansand, Kristiansund, Oslo og Trondheim. I tillegg deltok Kartverket i møtene.

Leveransene ble testet av havnepersonell den 18. januar 2023. Det gjenstår noe arbeid med arrangementer i kart og fortøyningsplan. Øvrige leveranser i arbeidspakken er godkjent av styringsgruppa.

Skjermbilde

Bilde: Grieg Connect.

Arbeidspakker

Klikk på tittel under for mer informasjon om arbeidspakken.

1 - Havnedata

I arbeidspakke 1 utvikles kartvisningsverktøy for bruk i havna. Systemet kommuniserer direkte med...

2 - Havnesystemer / operative verktøy

Ligger til grunn for økt samhandling mellom alle parter i et fartøysanløp gjennom større åpenhet ...

3 - Havnesikring

Utvikles et system for enkel dokumentasjon for av/på havneanlegg ved ISPS havneanløp. Systemet ha...

4 - Digital infrastruktur

Danner et viktig grunnlag, som på mange måter er en forutsetning for at de øvrige arbeidspakkene ...

5 - Implementering og opplæring

Implementering av nye systemer handler om mer enn å lansere en tjeneste og gjøre den tilgjengelig...