3 - Havnesikring

Utvikles et system for enkel dokumentasjon for av/på havneanlegg ved ISPS havneanløp. Systemet har som å mål å visualisere ISPS-relaterte data i kart, vise hvilket sikringsnivå som gjelder, hvilke ISPS-skip som ligger ved kai samt gi en god oversikt over gjerder, kameraer osv. Sikringshendelser er også en viktig del av havnas havnesikring – for dette utvikles system for rapportering og oppfølging.

Bilde av havn

Bilde: Kim Hæsta, Havnevakt i Kristiansand havn.

Mål med arbeidspakken

Målet for arbeidspakken vil blant annet være å kunne visualisere om ISPS havneanlegget er av eller på, hvilket sikringsnivå som gjelder, hvilke ISPS skip som ligger ved kai, porter, gjerder, kameraer, antall personer/biler inne på området osv. Alt i samme kartet.

Bestilling – utvikling av funksjonalitet

  • Visning av ISPS data fra SKFB i kartet - Visualisere om ISPS havneanlegget er på eller av, hvilket sikringsnivå som gjelder, hvilke ISPS skip som ligger ved kai, porter, gjerder, kameraer, antall personer bilder inne på området osv. Alt i samme kart.
  • Rutiner for av/på havneanlegg (ISPS havneanlegg som ikke er permanent sikret) – Mange havner har ISPS havneanlegg som ikke er permanente sikret, såkalte av/på anlegg. Når havneanlegg er “av” kan området og kai benyttes til annen aktivitet. I forkant av anløp av ISPS fartøy må havneanlegget sikres og kontrolleres ihht til beskrivelsen i sikringsplanen. Dette dokumenteres normalt ved bruk av sjekkliste/vaskeliste for kai (kaivask). Det må etableres en varsling hvis det planlegges anløp av ikke ISPS fartøy når kaien er “av” og kontroll må utføres.  
  • Sikringsnivå for ISPS havneanlegg - Dersom sikringsnivået (1-2-3) i et ISPS havneanlegg endres må det gjennomføres tiltak. Det er Kystverket som gir instruks om endring av sikringsnivå basert på trusselsituasjonen. Sikringsnivå må kunne endres i Port og status vises i Dashboard. Det legges til rette for at informasjonen om endret sikringsnivå mottas fra SSN og at man kan rapportere tilbake til Kystverket når tiltakene er iverksatt. Dersom er havneanlegg har hevet sikringsnivå bør det vises klart i kartet.  
  • Dashboard (visning av status for havner) – Status ISPS/havnesikring for et havneanlegg eller havn.  Eksempler på status av/på og sjekklister: Sikringshendelser/avvik, sikringsrunder, status DOS, Status Sikringsavtale for ikke-ISPS fartøy som anløper havneanlegget, status sikkerhetskontroll havneanlegg 
  • Sikringshendelser – Sikringshendelser og avvik er definert i sikringsplanen for havneanlegget. Havneanlegg har rutiner for sikrings/vaktrunde som utføres av eget personell eller vaktselskap. Etablering av et system for rapportering og oppfølging/flyt av avvik med lokasjon (pin) i kart og status i Dashboard.

Hva er resultatet?

  • Visning av ISPS data fra SKFB i kartet – «Assets» er en tjeneste som ble satt opp i AP1 for å levere havnedata fra SFKB som objekter, objekttyper og lignende. Gjennom en integrasjon mot denne tjenesten har Grieg Connect gjort en visualisering av ISPS objekter for hver havn i kartet. Havneanlegg, havnegjerder og havneområder samsvarer med bestillingen, og visualiseres både i et eget stort kart, men også gjennom dashboardet som en widget/flis.
  • Rutiner for av/på havneanlegg (ISPS havneanlegg som ikke er permanent sikret) – Bestillingen beskriver kun havneanlegg og ikke kaier som et konsept. For å utføre dette måtte det være mulig å sette opp sikringsnivå på havneanlegg uavhengig av status på kai (av/på). Det er implementert full støtte for administrasjon av kaier under et havnelanegg. Dette gir mulighet til å opprette, redigere og slette kaier under havneanlegg samt aktivere og deaktivere dem. Sjekklister for kaivask ble utvidet med støtte for å koble en sjekk opp mot en kai. Videre fikk sjekklisten støtte for status (til utførelse, under arbeid og utført) samt delegering av kaivasken til en bruker. Gjennom dette kan man da planlegge en kaivask utførelse og delegere den ut.
  • Sikringsnivå for ISPS havneanlegg – Det er utviklet støtte for individuelle sikringsnivåer som kan defineres på hvert havneanlegg. Med dette kan havna bestemme hvor mange og hvilke nivåer som skal være tilgjengelig på anleggene. Gjennom integrasjonen som er satt opp mellom Security og Assets så har Grieg Connect lagt til muligheten for å knytte havneanlegg mot SFKB sin registrering.
  • Dashboard (visning av status for havner) – Et dashboard er et kontrollpanel der man skal kunne få et øyeblikksbilde av status i havnen. Her bør all relevant informasjon presenteres på en enkel og oversiktlig måte. Det er valgt å separere de forskjellige dataene som presenteres i dashboardet med fliser(widgets). En flis vil typisk inneholde tall og gjerne status markert med farge eller visuelle piler.
  • Sikringshendelser – Opprettelse standardiserte sjekklister for havner. Sikringsrunder, kaivask, person og bilkontroll, samt båtinspeksjoner. Det er lagt til rette for fleksible sjekklister hvor havnene selv kan lage hver del av sjekklisten. Her kan de definere navn, beskrivelse, stikkord og sette hvilke deler av sjekklisten som er påkrevd. Havnene kan opprette så mange sjekklister de ønsker, og de kan sette individuelle sjekklister på hvert havneanlegg og på hvert sikringsnivå.

Utførelse og involverte parter

Grieg Connect har stått for utviklingen i arbeidspakken. Havnene og Kartverket har vært med i en arbeidsgruppe som har fulgt utviklingsarbeidet tett og bidratt i forhold til brukerbehov og prioritering. Det ble avholdt statusmøter hver 14. dag, slik at de deltakende havnene fortløpende kunne få oppdatering på status og fremdrift i prosjektet. Det ga også havnene mulighet til å komme med innspill om behov og tilbakemeldinger til den pågående utviklingen. Havner som deltok i statusmøtene til arbeidspakke 3 var: Arendal havn, Bergen havn, Bodø havn, Båtsfjord havn, Karmsund havn, Kristiansand havn, Kristiansund havn og Oslo havn. I tillegg deltok Kartverket i møtene.

Leveransene ble testet av havnepersonell den 18. januar 2023, og er godkjent av styringsgruppa.

Skjermbilde

Bilde: Grieg Connect.

Arbeidspakker

Klikk på tittel under for mer informasjon om arbeidspakken.

1 - Havnedata

I arbeidspakke 1 utvikles kartvisningsverktøy for bruk i havna. Systemet kommuniserer direkte med...

2 - Havnesystemer / operative verktøy

Ligger til grunn for økt samhandling mellom alle parter i et fartøysanløp gjennom større åpenhet ...

3 - Havnesikring

Utvikles et system for enkel dokumentasjon for av/på havneanlegg ved ISPS havneanløp. Systemet ha...

4 - Digital infrastruktur

Danner et viktig grunnlag, som på mange måter er en forutsetning for at de øvrige arbeidspakkene ...

5 - Implementering og opplæring

Implementering av nye systemer handler om mer enn å lansere en tjeneste og gjøre den tilgjengelig...