1 - Havnedata

I arbeidspakke 1 utvikles kartvisningsverktøy for bruk i havna. Systemet kommuniserer direkte med nasjonal havnedatabase.

Bilde av sjø

Bilde: Trygve Emil Tønnesen.

Mål med arbeidspakken

Synkronisering av data skal gjøres ved hjelp av Kartverkets åpne NGIS-API.Det må legges vekt på en intern datamodell i havnesystemet som er generell nok til at en ikke blir bundet til noen spesifikk modell av eksterne data. Dette for å sikre at havnedatasystemet kan bruke både data fra Kartverket, interne data og data fra andredatakilder om hverandre uten videre tilpasning. Alle data som endres på et objekt i havnesystemet må synkroniseres tilbake til Se. Det er også viktig med sporbarhet på data som endres, slik at man har kontroll på hvem som gjorde hva og når.

Bestilling – utvikling av funksjonalitet

  • Utvikle kartvisning, samt editeringsfunksjonalitet på alle havneobjekter fra registreringsinstruksen
  • Utvikle støtte for andre havneobjekter enn de som lagres i SFKB
  • Implementere tegneregler for havneobjektene i kart samt funksjonalitet for enkel visning av egenskapsinformasjon samt editeringsfunksjonalitet
  • Støtte for editering av enkle geometri objekter i kart (punkt, linjer og enkle flater med heleid geometri)
  • Visning av kart med havnas ressurser sammen med live fartøysdata på hjemmesiden for offentligheten
  • Utvikling og implementering av tegneverktøy. Legge inn eget informasjons-lag hvor det er mulig å tegne inn ulike objekter kun for visning
  • Visning av eksterne datasett/tjenester i kartet
  • Støtte for eksport av data til Excel

Hva er resultatet?

I arbeidspakke 1 ble det jobbet mye med å få på plass brukertilpasset funksjonalitet i kartvisningsverktøyet. Første fase var å få inn støtte for objektene som inngår i havnedatastandarden (2.0). Deretter ble det utviklet løsning for å kunne håndtere andre havneobjekter (som ikke inngår i havnedatastandarden) samt tegneverktøy og eksport til Excel. Parallelt med utviklingen av kartklienten ble det også jobbet mye med å få til transaksjoner via NGIS-Open API mot nasjonal havnedatabase (SFKB).

I arbeidspakke 1 – Havnedata er det utviklet kartvisningsverktøy for bruk i havna. Arbeidspakken er en videreføring, og ferdigstilling av et prosjektarbeid som ble påbegynt i 2020 med finansiering fra Kystverket. Kartvisningsverktøyet som er utviklet kommuniserer direkte med felles nasjonal kartdatabase (SFKB) og viser alle havneobjekter fra registreringsinstruksen med egnede tegneregler i kart. Løsningen har en enkel og brukertilpasset funksjonalitet for administrativ ajourføring av objektene både i forhold til egenskaper og enkel geometri. Verktøyet er utviklet og prioritert i forhold til brukerbehovene i havna. Havnene og Kartverket har vært med i en arbeidsgruppe som har fulgt utviklingsarbeidet tett og bidratt i forhold til brukerbehov og prioritering.

Les mer detaljer om utviklingen i arbeidspakken i sluttrapporten. Den er lagt ut under dokumenter.

Utførelse og involverte parter

Grieg Connect har stått for utviklingen i arbeidspakken. Havnene og Kartverket har vært med i en arbeidsgruppe som har fulgt utviklingsarbeidet tett og bidratt i forhold til brukerbehov og prioritering. Det ble avholdt statusmøter hver 14. dag, slik at de deltakende havnene fortløpende kunne få oppdatering på status og fremdrift i prosjektet. Det ga også havnene mulighet til å komme med innspill om behov og tilbakemeldinger til den pågående utviklingen. Havner som deltok i statusmøtene til arbeidspakke 1 var Kristiansand, Trondheim, Bergen, Karmsund, Oslo. I tillegg deltok Kartverket i møtene.

Leveransene ble testet av havnepersonell den 18. januar 2023, og er godkjent av styringsgruppa.

Skjermbilde

Bilde: Grieg Connect.

Arbeidspakker

Klikk på tittel under for mer informasjon om arbeidspakken.

1 - Havnedata

I arbeidspakke 1 utvikles kartvisningsverktøy for bruk i havna. Systemet kommuniserer direkte med...

2 - Havnesystemer / operative verktøy

Ligger til grunn for økt samhandling mellom alle parter i et fartøysanløp gjennom større åpenhet ...

3 - Havnesikring

Utvikles et system for enkel dokumentasjon for av/på havneanlegg ved ISPS havneanløp. Systemet ha...

4 - Digital infrastruktur

Danner et viktig grunnlag, som på mange måter er en forutsetning for at de øvrige arbeidspakkene ...

5 - Implementering og opplæring

Implementering av nye systemer handler om mer enn å lansere en tjeneste og gjøre den tilgjengelig...