Om prosjektet

Dekor bilde om prosjektet

Foto: Hans Kristian Riise.

Hva er Norsk digital havneinfrastruktur?

Prosjektet «Norsk digital havneinfrastruktur» har hatt som mål å utvikle en felles digital infrastruktur for alle norske havner. Til grunn for prosjektsatsningen ligger kompetanse og teknologi som ble utviklet gjennom Kartverkets prosjekt «Havnedata 2020» og to prosjekter under “Kystverkets havnesamarbeid» fra 2020. Disse initiativene ble samlet i en fase 2.0 – for gjennomføring av prosjektet «Norsk digital havneinfrastruktur». Ni havner (dataeiere og brukere), samt Kartverket gikk sammen om å etablere en helhetlig løsning som skal ut til alle norske havner.

Les mer om havnedataprosjektet til Kartverket ved å klikke her.

Målsetningene til prosjektet Norsk digital havneinfrastruktur er:

  • å styrke konkurransekraften på sjøfarten i Norge
  • effektivisere havneoperasjoner for å skape verdi for øvrige logistikkaktører i verdikjeden
  • etablere en digital datastruktur som grunnmur for daglige operasjonelle verktøy, men også fremtidige autonome havneoperasjoner
  • bygge noen verdifulle digitale verktøy oppå havnedataene, som effektiviserer og endrer måten havnen drives på
  • sikre åpne, kvalitetssikrede offentlige data på standardiserte formater som grunnlag for fremtidig privat og offentlig innovasjon

Figur for digitale havnesystemer

Figur: digitale havnesystemer.

Hvorfor digitalisere havneinfrastruktur:

Utvikling av IT systemer i havnene vil bidra til effektivisering av havneoperasjoner, mindre liggetid og mer effektiv logistikk i havna. Norsk digital havneinfrastruktur skal etablere en digital infrastruktur i norske havner som vil effektivisere å endre måten havnen frives på. Målet er å få mer effektive sikre og miljøvennlige havner.

Prosjektorganisering

Norsk digital havneinfrastruktur er et samarbeidsprosjekt mellom de ni havnene Oslo, Arendal, Kristiansand, Båtsfjord, Kristiansand, Bergen, Karmsund, Trondheim, Bodø og Kartverket. Oslo havn v/ Hege Berg Thurmann er prosjekteier. Kartverket står for prosjektledelsen. Styringsgruppa for prosjektet er:

Prosjekteier: Hege Berg Thurmann, Oslo havn
Styremedlem: Endre Sundsdal, Kartverket
Styremedlem: Matthias Eder, Kristiansand havn
Styremedlem: Gordon Fuglestad, Arendal havn
Styremedlem: Tore Beitveit, Oslo havn
Prosjektledelsen – Kartverket: Lars Fredrik Gyland og Maléne Peterson

Figur for digitale havnesystemer

Figur: styringsgruppa for prosjektet.

Hvem er involvert?

Det er mange som har vært med på prosjektet, og noen har bare vært involvert i enkelte arbeidspakker. Her er en liste over de mest sentrale:

  • Oslo havn – prosjekteier
  • Kartverket – prosjektledelse

Bilde av styringsgruppa

Bilde: Siv Ellen Omland, Oslo Havn KF.

F.v: Matthias Eder (Kristiansand havn – styremedlem), Øyvind Sandbakk Mørkeset (Kystverket – finansierer prosjektet), Gordon Fuglestad (Arendal havn - styremedlem). Vidar Fagerheim (Grieg Connect AS), Hege Berg Thurman (Oslo havn – prosjekteier), Lars Fredrik Gyland (Kartverket - prosjektleder).

Havner

Disse ni havnene deltar inn i prosjektet:

Underleverandør - utvikling av havnesystemer

Studentoppgaver

Det har vært mange studenter innom for å jobbe med ulike deler av prosjektet. Prosjektledelsen og til dels andre prosjektdeltakere har fulgt opp studentene, og har sørget for at de har fått jobbe med oppgaver som var planlagt utført i prosjektet. På den måten har en sikret at oppgavene studentene bidrar inn med både er nyttige for prosjektet og meningsfulle for studentene.

Studentene som har deltatt inn i prosjektet kom fra Universitetet i Agder (UiA) og fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). I forbindelse med arbeid studentene har gjort for prosjektet er det blitt utarbeidet rapporter, som nå utgjør en del av resultatene fra prosjektet. Rapportene fra studentene kan du finne under “dokumenter”.